Rekod Tasmik Online 2023/24

TAKRIFAN

Model Tasmik Khatam al-Quran ialah satu program membimbing dan merekod perkembangan Iqra’ dan bacaan al-Quran murid secara individu berdasarkan program yang diatur bagi membolehkan murid khatam al-Quran semasa berada di Sekolah Kebangsaan dan dilaksanakan di luar jadual waktu.

OBJEKTIF

Rekod Taksmik On-line (RTO) dibangunkan bagi memudahkan pengesanan tahap penguasaan pembacaan Iqra dan Al - Quran murid - murid. Seterusnya langkah intervensi bagi membantu murid - murid dapat dilaksanakan.